Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

Title: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Phan, Thị Quỳnh Tâm
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý tài chính;Thuế thu nhập;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47127
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives