Sự hình thành thị trường hàng hóa giao sau cho một số nông sản ở Việt Nam

Title: Sự hình thành thị trường hàng hóa giao sau cho một số nông sản ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Authors: Nguyễn, Văn Nam, người hướng dẫn
Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Lương Thanh
Keywords: Kinh tế chính trị;Nông sản;Thị trường hàng hóa;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 231 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị – Trường Đại học Kinh tế.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa và bổ sung nhằm làm rõ bản chất, chức năng, vai trò của thị trường. Nghiên
 cứu kinh nghiệm của nước ngoài và rút ra các bài học cho Việt Nam trong việc hình thành
 thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng những điều kiện cơ bản của việc hình (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43579

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013