Công tác quản trị nhân lực của trường Đại học Dân lập Phương Đông

Title: Công tác quản trị nhân lực của trường Đại học Dân lập Phương Đông : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Khắc Bình, người hướng dẫn
Nguyễn, Trọng Đặng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản trị nhân lực;Trường Đại học dân lập Phương Đông
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 118 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích các đặc điểm và thực trạng công tác quản trị nhân lực của trường Đại học Dân lập Phương Đông trong thời gian qua. Chỉ ra những hạn chế của công tác quản trị nhân lực trong trường Đại học dân lập. Rút ra các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44771

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives