Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào một số nước Châu Á - hàm ý đối với Việt Nam. ThS. Kinh tế: 60 31 07

Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào một số nước Châu Á - hàm ý đối với Việt Nam.
 ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thái Quốc
Đỗ, Thị Thu Hường
Keywords: Đầu tư nước ngoài;Trung quốc;Kinh tế quốc tế;Quan hệ kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Phân tích thực trạng đầu
 tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc từ năm 2002 đến nay, trong đó tập trung làm rõ
các chính sách thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc, th (...)
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế --
 Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43878

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013