Vấn đề tuyển dụng công chức ở nước ta

Title: Vấn đề tuyển dụng công chức ở nước ta
Authors: Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn
Phạm, Thị Duyên Thảo
Keywords: Luật lao động;Pháp luật Việt Nam;Tuyển dụng công chức
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Khái quát về công vụ, công chức và vấn đề tuyển dụng công chức (TDCC), cũng như pháp luật TDCC, vai trò của pháp luật TDCC trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Nghiên cứu chế định TDCC một cách toàn diện và có hệ thống trên cơ sở lý luận (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50976

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013