Marketing mix in tourism the case of Go Asia Travel

Title: Marketing mix in tourism the case of Go Asia Travel 
Authors: Phạm, Quý Long, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Đắc Quý
Keywords: Quản trị kinh doanh;Marketing;Quản lý tiếp thị;Du lịch
Issue Date: 2011
Publisher: HSB
Abstract: 88 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54921

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives