Vấn đề Đài Loan trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ mở cửa

Khái quát về lịch sử eo biển Đài Loan, một số vấn đề quan hệ hai bờ gần đây, và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Đài Loan. Phân tích, làm rõ chính sách đối ngoại của Trung Quốc có liên quan đến vấn đề Đài Loan, chính sách đối ngoại của Trung Quốc với Mỹ, Nhật Bản, ASEAN có liên quan đến vấn đề Đài Loan. Đưa ra một số dự báo, nhận xét về vấn đề Đài Loan trong quan hệ quốc tế, trong đó có dự báo các khả năng xảy ra ở eo biển Đài Loan; kinh nghiệm của các nước trong quan hệ với Trung Quốc và Đài Loan và sự tác động của vấn đề Đài Loan trong quan hệ giữa Việt Nam -Trung Quốc. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Đài Loan, đồng thời nhằm đẩy mạnh quan hệ chiến lược Việt Nam - Trung Quốc, và duy trì mối quan hệ kinh tế và văn hóa với Đài Loan trong thời gian tới...
Mời bạn đọc thêm tại:


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives