Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54055
Trên cơ sở khái quát về đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), luận văn đã nhấn mạnh vai trò của vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) trong đầu tư XDCB là rất quan trọng và sử dụng nguồn vốn này sao cho hiệu quả là yêu cầu bức thiết không phải của riêng địa phương nào.


Việc nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB giai đoạn 2011-2015 ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn từ đó đánh giá mặt được, chưa được, cũng như bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các giải pháp chủ yếu, đồng bộ nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này, góp phần đẩy nhanh và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS