Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội

Title: Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Hữu Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Bích Ngân
Keywords: Doanh Nghiệp
Hà Nội
Nguồn nhân lực quản lý
Quản lý nhân sự
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ:
 nguồn nhân lực, nhận thức cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực,
những yêu cầu mới về chất lượng và kinh nghiệm của một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc trong v (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44828
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives