Đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tài liệu này Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa loại hình kinh doanh và vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích thực trạng kinh doanh của các loại hình dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ đó đưa ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân cơ bản về vai trò đóng góp của từng loại hình kinh doanh vào tăng trưởng của ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Đưa ra những giải pháp đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: nâng cao năng lực tài chính, sức cạnh tranh của ngân hàng, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình kinh doanh, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng.
Mời các bạn đọc bản đầy đủ tại đây:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013