Marketing – mix cho Công ty cổ phần may Sông Hồng.

Marketing mix là một công cụ kinh doanh được sử dụng trong marketing và bởi các chuyên gia marketing. Marketing mix thường rất quan trọng khi quyết định một sản phẩm hoặc thương hiệu, và thường đồng nghĩa với 4P : price (giá cả), product (sản phẩm), promotion (xúc tiến thương mại), và place (phân phối).

 Tuy nhiên, trong marketing dịch vụ, 4P đã được mở rộng thành 7P hoặc 8P nhắm vào các bản chất khác nhau của dịch vụ.

Gần đây, khái niệm về 4C đã được giới thiệu như là một sự thay thế cho 4P về định hướng khách hàng. Và hiện nay có hai lý thuyết 4C là : 4C của Lauterborn (consumer, cost, communication, convenience), và 4C của Shimizu (commodity, cost, communication, channel )...

Chi tiết mời các bạn tham khảo tại đường link:http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20700 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS