Khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc (Qua nghiên cứu ở Bắc Cạn, Thái Nguyên

Authors: Lương, Thị Thu Hà

Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử hình thành và tài nguyên du lịch văn hóa tiêu biểu của Thái Nguyên và Bắc Cạn. Phân tích thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn qua: công tác tổ chức, quản lý; nhân lực; cơ sở vật chất kỹ thuật; quảng bá và xúc tiến du lịch; sản phẩm du lịch; thị trường khác và kết quả khai thác. Qua đó đưa ra nhận xét, đánh giá về thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa tại hai tỉnh này. Đề xuất, kiến nghị về đầu tư nâng cao chất lượng của cơ sở vật chất kỹ thuật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của vùng...

Chi tiết bài viết xin các bạn tham khảo tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23696

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives